Her proje bir yolculuktur aslında bir yaşamdan bir başkasına ve ne kadar dokunabilirse diğerine o kadar güzel izler bırakacaktır.

Değişim Atölyesi tam da böyle çıktı yola. Dokunduğu her yaşamda bir güzel iz olsun diye.

Kadına Yönelik Şiddet (KYŞ) bir insan hakları ve halk sağlığı sorunudur. Konuya duyarlı kurum ve kuruluşların yanı sıra STK’lar çok uzun yıllardır Türkiye’de bu amaçla, farkındalık ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmişler ve toplumda konu ile ilgili bilinçlenmede her zaman olumlu sonuçlar yaratmışlardır. Ancak alınan yol; verilen emek ve geçen süre açısından değerlendirildiğinde istenen / beklenen düzeyin çok altında kalmıştır. KYŞ ile mücadelede ilk ve en önemli adım kadının kendi cinsel kimliğine ve evlilik/aile içindeki rolüne ilişkin algısının değiştirilmesidir. Aynı algı kadının toplusal kimliğini de etkilemektedir. Bu duruşu ile kadın kendine yönelik şiddetle mücadele etmede güçsüzleşmektedir. Proje kapsamında yer alan yaratıcı drama atölye çalışmaları bu algının değişmesini, kadının kendi içsel gücünü fark etmesi ve geliştirmesini sağlayacak yetişkin eğitiminde kullanılan en etkili ve hızlı sonuç veren teknik olduğu için seçilmiştir.

Projemizin adı : Değişim Atölyesi
Süremiz : 18 ay
Proje Ortaklarımız : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,
Kocaeli Barosu, Mersin Toroslar Belediyesi.

Adana-Ankara-Gaziantep-İstanbul-İzmir-Kocaeli-Mersin illerinde kamu kurumları ile STK’lar arasındaki işbirliğini sağlayarak kadına yönelik şiddet konusunda mağdurlara destek olurken kadına karşı şiddet olaylarının temelinde yatan çatışmanın şiddete dönüşmemesini sağlayacak çatışma yönetimi tekniklerinin, hedeflenen kadın gruplarına yaratıcı drama eğitim modeli ile öğretilerek kadınların bilinçlendirilmesini sağlamayı hedefledik. Projenin uygulanacağı 7 ilde ki eğitim çalışmaları ve Türkiye genelinde yapılacak olan görünürlük çalışmaları yanı sıra medya aracılığı ile kadınları, aileleri, çocukları, kadına yönelik şiddet konusunda çalışan kamu personeli, STK gönüllüleri ve çarpan etkisiyle tüm Türkiye’ yi etkileyerek kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve kadına yönelik şiddetin azalmasını sağlamak için çıktık bu yolculuğa.

Şiddet mağduru hedef grup kadınların; paylaşım yoluyla suskunluk, utanç ve suçluluk duygularından uzaklaştırılıp sağlıklı bireyler olmalarına katkıda bulunarak iletişim, çatışmaları saptama (farkındalık), çözüm yollarını geliştirme tekniklerinin öğrenilmesi ile aile bütünlüğü korumlarına da katkı sağlayabiliriz.

Bu yolculukta bize katılan, bizimle birlikte olan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor ve herkesi bu yolda el ele yürümeye davet ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddet (KYŞ) Bir Kadın Sorunu Değil Bir Hak Sorunudur

21. Yüzyıla ulaşan dünyamızda bir çok alandaki gelişme-değişme-ilerlemeye rağmen kadına yönelik şiddet hala en önemli sorunlar arasında bulunuyor.  Toplumsal yaşamın neredeyse her aşamasında karşılaştığımız kadına yönelik şiddet kadının fiziksel, duygusal, bilişsel ve toplumsal bütünlüğüne ağır zarar verirken kadının toplumsal yaşama katılımını, üretkenliğini engelleyerek sosyo-ekonomik kalkınmada da bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Toplumsal açıdan ise intihar oranlarında artış, hastanelere başvurular, şiddet mağdurunun ve yakın çevresinin yaşam kalitesinde bozulma, şiddeti öğrenen ve uygulayan nesillerin yetişmesi ve toplum içinde sorunlarını etkin iletişim yerine şiddet yoluyla çözme alışkanlıklarının oluşması gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Kadına yönelik şiddet, kadınların insan haklarını ve temel özgürlüklerini kullanmalarını hem engellemekte hem de toplumda eşitlik, kalkınma ve barış hedeflerine ulaşılmasını geciktirmektedir.

BUGÜN 2013 YILINDA HALEN KADIN HAKLARINI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ KONUŞUYOR OLMAK KONUYA AİT DUYARLILIK TAŞIYAN HERKES İÇİN BİR UTANÇ KAYNAĞIDIR.

Kadına Yönelik Şiddet : İster kamusal, ister özel yaşamda meydana gelsin, kadına fiziksel, cinsel ve psikolojik acı ve ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem veya bu tür eylemle tehdit etmektir. Fiziksel şiddet tek başına olduğu kadar çoğunlukla psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet türleri ile birlikte uygulanabiliyor. KYŞ’ye uğrayan kadın; duygusal, bilişsel, davranışsal, toplumsal, fiziksel alanlarda birçok etkilenme yaşarken, kadına hayatı çekilmez kılmakta ve hayatının kontrolünü kaybettiği inancını da oluşturmaktadır. Şiddete uğrayan kadın bir çok sorunu birlikte yaşamaktadır.

Duygusal Sorunlar: Yaşanan şiddet ve şiddeti durduramamak ile ilgili suçluluk duyguları, ailesi – kendisi ve çocukları adına üzüntü, şiddet failine karşı sevgi ve nefreti aynı anda hissetme, terk edilmekten ve terk etmekten- duygularını ifade etmekten- yaralanmaktan korkma, yaşamındaki şiddet ve karmaşa nedeni ile kızgınlık duyma, depresyon, çaresizlik, güçsüzlük ve evde olan bitenlerden utanç hissetmektedir.

Bilişsel Sorunlar: Şiddetin sorumluluğunun kendinde olduğunu düşünme; kendi davranışları için başkalarını suçlama; istediğini yaptırmak-kızgınlığını  belirtmek-güçlü  hissetmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için sevdiği insanlara vurmanın normal olduğuna inanma, düşük benlik saygısı ve özgüven kaybı yaşamaktadır. İstediklerini ve ihtiyaçlarını belirtememe, verilenle yetinme, başkalarına güvenmeme, intihar düşünceleri,  rollerle ilgili katı yargılara sahip olma gibi sorunlarla karşılaşmaktadır.

Davranışsal (sık ve abartılı ortaya çıktığı durumlarda) Sorunlar: Aşırı hırçın davranma ve isyankârlık, içine kapanma, işlerinde ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede güçlük veya başarı için aşırı gayret, işe gidememe, verimsizlik, sürekli uyuma eğilimi yaşarlar. Başkalarını memnun etmek için aşırı çaba gösterme, saldırganlık ya da aşırı pasiflik, bahaneler bulma, kendini savunma gayretleri gösterirler. Alaycı yaklaşımlar, duygusuz davranma, donukluk, her şeyi “siyah ya da beyaz” görme, aşırı ilgi çekme davranışları, yalan söyleme, duygularını paylaşamama, iletişim güçlükleri, uyku sorunları, kâbuslar, sınırlarını bilmeme, yönergeleri yerine getirememe, şiddet uygulama (özellikle çocuklara) alkol ve madde bağımlılığı, intihar girişimi içindedirler.

Toplumsal Sorunlar: Arkadaşlarından ve akrabalarından uzak durma, ilişkilerinde genellikle ya kavgacı ya pasif olma, çok çabuk arkadaş olup arkadaşlıklarını aniden bitirme, başkalarına güvenmekte zorluk çekme, kızgınlığını kontrol edememe, uzlaşma becerileri gösterememe, evden uzaklaşma-eve kapanma, aşırı sosyal yaşantı, sosyal yalnızlaşma, çocuklarına şiddet uygulama eğilimindedirler.

Fiziksel Sorunlar: Şiddet kadının hayatında ölüm, sakatlık, psikosomatik hastalıklar, yaralanmalar, ağrı şikâyetleri, sinirlilik, gerginlik, yorgunluk ya da aşırı enerji, konsantrasyon güçlüğü, sindirim sistemi bozuklukları, nefes darlığı, kişisel temizliğine ve bakımına dikkat etmeme ya da aşırı temizlik-titizlik gösterme, acıya karşı duyarsızlık, tehlikelerden kendini koruyamama, kendine zarar verme belirtileri vardır.

KÜNYE

Projenin Başlığı: Değişim Atölyesi

Projenin İngilizce Başlığı: Evolution Workshop

Projenin kapsadığı Bölge: Türkiye/ Adana-Ankara- Gaziantep-İstanbul-İzmir-Kocaeli-Mersin illeri

Proje Sahibi : Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu

Proje Ortakları :

  • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  • Kocaeli Barosu
  • Mersin Toroslar Belediyesi
  • Proje İştirakçileri: Adana Yüreğir Belediyesi
  • Ankara Çankaya Belediyesi
  • İstanbul Tuzla Belediyesi,
  • İzmir Konak Belediyesi
  • İstanbul Kâğıthane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Projeyi Destekleyenler :

  • Denizli Barosu
  • Mersin Barosu

Projenin toplam süresi (Ay): 18 Ay

Projenin hedefleri:

Genel hedef: Kamu kurumları ile STK’ lar arasındaki işbirliğini sağlayarak Kadına yönelik şiddet konusunda mağdurlara destek olmak.

Özel hedefler: Kadına karşı şiddet olaylarının temelinde yatan çatışmanın şiddete dönüşmemesini temin edecek çatışma yönetimi tekniklerinin, hedeflenen kadın gruplarına yaratıcı drama desteğiyle öğretilerek şiddet görmüş/görmesi muhtemel kadınların bilinçlendirilmesini sağlamak. Projenin uygulanacağı 7 ilde kadın konusunda çalışan STK’lar arası ve kamu-STK arası işbirliğini arttırmak. Yapılacak olan görünürlük çalışmaları ve medyanın aracılığı ile toplumda kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve kadına yönelik şiddetin azalmasına yardımcı olmak

Hedef Grup(lar) :

7 ilin her birinde öncelikle resmi kurumlardan gelen şiddete uğramış 30 kadın olmak üzere en az 210 kadın

Nihai Faydalanıcılar:

Şiddet mağduru kadınların aileleri, çocukları, şiddet görmesi muhtemel kadınlar, Kadına yönelik şiddet konusunda çalışan kamu personeli, STK gönüllüleri ve çarpan etkisiyle tüm Türkiye.

Beklenen sonuçlar:

Projenin uygulandığı 7 ilde STK’ lar arası ve kamu-STK işbirliği sağlanarak şiddet mağduru en az 30’ar kadının yaratıcı drama tekniği ile bireysel gelişmeleri sağlandı. Şiddet mağduru hedef grup kadınların sosyal paylaşım yoluyla suskunluk, utanç ve suçluluk duygularından uzaklaştırılarak sağlıklı bireyler olmalarına katkıda bulunuldu. Hedef gruba İletişim (Sözlü-Sözsüz), Çatışmaları Saptama (Farkındalık), Çatışma Çözüm Yollarını İrdeleme ve Bulma teknikleri öğretilerek aile bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunuldu.

Temel Faaliyetler:

Proje ekibinin oluşturulması ve alt yapının hazırlanması. 7 ilde şiddet mağdurlarına yaratıcı drama eğitiminin verilmesi. Görünürlük faaliyetleri. Bilinçlendirme faaliyetleri. Raporlama faaliyetleri.